Handels- og forretningsbetingelser

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Inddrivers ansvar over for Kreditor ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af ydelser, som Inddriver netto har faktureret til Kreditor i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Inddriver har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Uanset ovenstående, kan Inddrivers ansvar aldrig overstige DKK 1 mill. pr. år.

Friholdelse for ansvar

Kreditor vil friholde og skadesløsholde Inddriver fra ethvert krav, der rejses af debitor(er) mod Inddriver.

Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Inddriver ikke ansvarlig over for Kreditor eller debitor for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre et sådant tab er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Inddriver ikke ansvarlig over for Kreditor for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Inddrivers kontrol, og som Inddriver ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, ekstreme vejrforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, Cyber-angreb og arbejdsstridigheder.

Generelle Salg- & Leveringsbetingelser for ydelser / assistancer leveret af Redning Danmark A/S (RDK) eller dennes datterselskaber og underleverandører.

Ansvar for afhentning / transport og evt. opbevaring af køretøjer.

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

RDK og dennes underleverandører er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler.

Skader, som kunden ønsker at gøre RDK ansvarlig for, skal straks anmeldes skriftligt til RDK og senest indenfor 3 dage. Dette kan f.eks. ske via info@dkassistance.dk.

Alle ydelser / assistancer udføres under almindeligt transportøransvar gældende for af-/pålæsning og transport af køretøjet. Såfremt det forinden igangsætning af assistancen konstateres at der er eksisterende skade på køretøjet eller at RDK’s reder vurderer at der er risiko for at forvolde yderligere skade på køretøjet eller omgivelser, vil RDK udbede sig kundens accept af denne risiko, der således påhviler kunden / ejeren af køretøjet, forinden assistancen igangsættes.

RDK kan kun drages til ansvar for forhold og evt. skader, som er direkte hidhørende til ydelser og services, som fremgår eksplicit af den indgåede aftale. Hvis det aftales mellem RDK og kunden, at køretøjet efterlades, og nøglen lægges ved køretøjet, sker dette på kundens eget ansvar.
RDK har regresret over for eventuelle skadevoldere.

RDK er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte og afledte tab, herunder afsavn og forsinket fremmøde og lignende. RDK er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte afledte tab hos en kunde. RDK er ikke ansvarlig for skader forvoldt i forbindelse med udførsel af assistancen, når denne er udført forskriftsmæssigt korrekt.

RDK er ikke ansvarlig for tyveri af eller hærværk på køretøjet eller beskadigelse eller bortkomst af Gods/løsøre/genstande som forefindes i køretøjer på assistancetidspunktet, eller som måtte bortkomme under ophold på køretøjet under transport og/eller ved parkering/afsætning og evt. opbevaring.

I tilfælde af force majeure (strejke, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, uroligheder, Cyberangreb og oprør) eller andre ekstraordinære begivenheder, som RDK og/eller leverandøren hverken kunne eller burde have forudset, er hverken RDK eller leverandøren ansvarlig for mangelfuld assistance. Ufremkommelige veje grundet trafikale forhold henregnes ligeledes til force majeure.